Get Adobe Flash player

Офиси:

гр.София
ул. "Пиротска"98
офис 1 и 2
моб.0897/948 214

гр.Казанлък
бул. "Розова Долина" бл.1 вх.Б ет.1
тел.0431/6 32 93

Абонамент-бюлетин (безплатно)Търсене

Дистанционно обучение

 

 

Moodle

  • Курс „Английски език"Курс „Оперативно счетоводство"
  • Курс "Икономика и Мениджмънт"
  • Курс "Строителен Техник"
  • Курс „Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд"
  • Курс „Координатор по здравословни и безопасни условия на труд"

 

Център за професионално обучение "МИКС" провежда дис­танци­он­но­то обу­чение, което е ал­терна­тива на за­доч­на­та и ре­дов­на­та фор­ма на обу­чение. То е ба­зира­но въ­рху из­полз­ва­нето на съ­вре­мен­ни­те дос­ти­жения в об­ласт­та на ин­форма­ци­он­ни­те тех­но­логии.

Обу­чени­ето в дис­танци­он­на фор­ма е из­ця­ло оси­гуре­но с Платформа за дистанционно обучение.

Ор­га­низи­рано е в неп­рисъ­стве­на фор­ма, ка­то кур­систи­те по­луча­ват лич­но (при за­пис­ва­нето) или по елект­рон­ен път достъп до он­лайн ба­зира­ната плат­форма за обу­чение.

Използването на компютърната платформа за дистанционно обучение  е максимално опростено, и не изисква владеене на  специални компютърни умения!

Пести време на курсистите, разходи за транспорт и най - вече предоставя удоволстивието да се обучавате по избраната от вас специалност от домът ви!

Онлайн системата за обучение  позволява на учениците да практикуват говорим език според възможностите си и според собственото си темпо. Няма по- удобен начин да се научите да говорите.

Другите професионални обучения са много добре направени и позволяват многократно да се повтаря и запамети.

  • Опитни преподаватели водят всяка дискусия
  • Дискусиите са увлекателни
  • Изчерпателни онлайн интерактивни уроци
  • Адекватна оценка на напредъка